۵
تیر

توقف یا ادامه فعالیت کارخانه ها در معرض زد و خوردهای سیاسی

نشست نقش و تاثیر برندها در بازارهای سیاسی  باحضور فرشاد مومنی اقتصاددان و بهروز شیخ رودی مشاور و مربی برند در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد در ابتدای این نشست فرشاد مومنی اقتصاددان با بیان اینکه مسیری را شاهد هستیم که در تجربه های تاریخی توسعه طی می شود،گفت: درابتدای این مسیر یک مفهوم یا ایده مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد و پس از اینکه تکلیف صورت بندی مفهومی یک ایده مشخص شد و درباره اهمیت آن اتفاق نظر نسبی پدید آمد نوبت به صورت بندی نظری می رسد.

وی ادامه داد: این صورت بندی نظری تکلیف فهم مارا با روابط تابعی یا علت و معلولی آن مشخص می کند و در چهارچوب این فهم نظری است که عوامل مهم وغیرتعیین کننده، جهت علیت وضرایب اهمیت متغییرها درباره آن مسئله یا مفهوم مشخص می شود.

مومنی افزود: پس از اینکه تکلیف مفهوم و صورت بندی نظری مساله مشخص شد نوبت به اندازه گیری و سنجش می رسد و این مسیری است که درآن بین نظر و عمل رابطه برقرار می شود و یکدیگر را تصحیح می کنند که به تبع آن کیفیت کارنامه هابهبود و نیز سطح فهم عمومی متناسب با تغییراتی که ایجاد می شود افزایش پیدا می کند.

مومنی خاطرنشان کرد: ما برای اینکه این مسیر طبیعی در حیطه نظر و عمل در کشور اتفاق بیفتد با محدودیت های متعددی روبه رو هستیم که باعث می شوند نتوانیم بر یک صورت بندی مورد توافق و اجماع نسبی حساب باز کنیم و چون این ابهام ها و عدم شفافیت ها راه را برای سوتفاهم و فرصت طلبی ها باز می کند از این جهت نیز جامعه ما هزینه هایی را پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه این گرفتاری ها در دوران هایی که از آن ها با عنوان سیکل های سیاسی نام برده می شود شدت پیدا می کنند،گفت: زیرا هدف تخریب و یا تضعیف رقیب و جذب رای است لذا  بهایی که جامعه برای آن می پردازد کمتر مورد توجه قرار می گیرد و در غیاب نهادهای تخصصی مدنی فرصتی برای یک گشاده دستی مختص سیاست زده ها پیدا می شود که هرنوع هزینه ای که خواستند به طور آشکار و غیر آشکار و مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کنند.

مومنی ادامه داد:تجربه انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم نشان داد که متاسفانه کاندیداها در این زمینه (مگر استثناهایی که برای خود یک سلسله قیدهای اخلاقی و منشی تعیین کرده باشند) حد مشخصی ندارند که این یک آسیب بزرگ برای جامعه ما محسوب می شود.

وی ادامه داد: تعداد قلمرو موضوعاتی که در این چهارچوب باید مورد بحث قرار گیرد و ما کمک کنیم که تخریب هایی ناشی از فضای سیاست زده و غیرشفاف به حداقل برسد و بستری برای رشد و ارتقاء و وفاق جمعی ایحاد شود، زیاد است.

وی با بیان اینکه مساله توقف فعالیت و یا استمرار فعالیت برخی کارخانه های نام آشنای صنعتی موضوع زد و خوردهای سیاسی قرار گرفت،گفت: این امر یکی از جنبه هایی است که باید از موضع آسیب شناختی با آن برخورد شود و کمک کنیم که فرصت های تبدیل به تهدید شده ناشی از سیاست زدگی به جایگاه اصلی خود بازگردند که این امر مستلزم انجام کارهای بایسته برای مفاهیم، چهارچوب نظری و شاخص های اندازه گیری آن هاست.

وی با اشاره به اینکه در چهارچوب رقابت های سیاسی این سوال مطرح شد که چرا برندها در ایران ماندگار نیستند و به سهولت مرگ آن ها فرا می رسد؟گفت: اگر این مساله به شکل کارشناسی مطرح شود می توانیم آن را تبدیل به فرصت کنیم که یک گره معرفتی در جامعه مان گشوده و تکلیف هرکس در حیطه های قاعده گذاری، اجرایی و عمومی مشخص شود اما اگر اینطور نشود ماند اکثر تجربیاتی که درمود دیگر مسائل داشتیم مفاهیمی مطرح می شوند و پس از آن بحث هایی بین طرفین دعواهای سیاسی مطرح می شود و بعد مساله اصلی رها می شود.