• فرشاد مومنی : در چهارچوب رقابت های سیاسی این سوال مطرح شد که چرا برندها در ایران ماندگار نیستند و به سهولت مرگ آن ها فرا می رسد؟اگر این مساله به شکل کارشناسی مطرح شود می توانیم آن را تبدیل به فرصت کنیم.