• تَکرار ایران،برای پیروزی

    دکتر حسن روحانی، با مطرح کردن شعار «دوباره آمده ام برای ایران»،و مطرح کردن «دو انگشت جوهری با علامت  پیروزی (ویکتوری)» به عنوان نماد انتخاباتی خود و «پرچم ایران با تاکید بر سبز و بنفش» به عنوان رنگ  و نمایشگر انتخاباتی خویش با تاکید بر تکمیل وعده های مطرح شده در انتخابات ۱۳۹۲ ذیل عنوان […]